Eula – End User License Agreement

CONTRACT DE LICENŢĂ SOFTWARE

Versiune generală

A SE CITI CU ATENŢIE: CLEVER APPLICATIONS SRL DENUMITĂ ÎN CONTINUARE “CLEVERCODE” VĂ ACORDĂ LICENŢĂ PENTRU ACEST SOFTWARE DOAR CU CONDIŢIA SĂ ACCEPTAŢI TOŢI TERMENII ACESTUI CONTRACT DE LICENŢĂ SOFTWARE (“CONTRACTUL”).

PRIN INSTALAREA, DESCĂRCAREA, ACCESAREA SAU COPIEREA ÎNTR-UN ALT FEL SAU FOLOSIREA ÎNTREGULUI SOFTWARE SAU A UNEI PĂRŢI DIN EL, SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ OBLIGAŢI LEGAL PRIN PREZENTUL CONTRACT. UN CONTRACT ESTE ATUNCI ÎNCHEIAT ÎNTRE CLEVERCODE ŞI FIE DVS. PERSONAL, DACĂ ACHIZIŢIONAŢI SOFTWARE-UL PENTRU DVS., FIE PENTRU COMPANIA SAU PERSOANA JURIDICĂ PENTRU CARE ACHIZIŢIONAŢI SOFTWARE-UL.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD SAU NU DORIŢI SĂ VĂ OBLIGAŢI LEGAL SAU PERSOANA PE CARE O REPREZENTAŢI:

1. NU INSTALAŢI, DESCĂRCAŢI, ACCESAŢI ŞI NU COPIAŢI SAU FOLOSIŢI ACEST SOFTWARE;

2. SELECTAŢI BUTONUL „RESPING” DE MAI JOS (CARE VA ANULA DESCĂRCAREA SOFTWARE-ULUI);

3. ÎN TERMEN DE TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA ACHIZIŢIEI, RETURNAŢI SOFTWARE-UL ŞI DOCUMENTAŢIA ÎNSOŢITOARE ŞI MATERIALELE COMPANIEI DE LA CARE AŢI ACHIZIŢIONAT SOFTWARE-UL PENTRU A PRIMI BANII ÎNAPOI.

INSTALAREA, DESCĂRCAREA, ACCESUL, SAU COPIEREA ÎN VREUN FEL ŞI FOLOSIREA ACESTUI SOFTWARE SAU A DOCUMENTAŢIEI ÎNSOŢITOARE SAU A MATERIALELOR CU EXCEPŢIA CELOR PERMISE PRIN PREZENTUL CONTRACT ESTE NEAUTORIZATĂ ŞI CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE MATERIALĂ A PREZENTULUI CONTRACT ŞI ESTE O VIOLARE A DREPTURILOR DE AUTOR ŞI A ALTOR DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ LA ACEST SOFTWARE, DOCUMENTAŢIE ŞI MATERIALE. DACĂ INSTALAŢI, DESCĂRCAŢI, ACCESAŢI ,COPIAŢI ÎN VREUN FEL SAU FOLOSIŢI ACEST SOFTWARE INTEGRAL SAU ORICE PARTE A SA FĂRĂ A ÎNCHEIA PREZENTUL CONTRACT SAU A OBŢINE ÎN VREUN FEL PERMISIUNEA CLEVERCODE, SAU NU ÎNDEPLINIŢI PREZENTUL CONTRACT, ÎNCĂLCAŢI LEGEA DREPTURILOR DE AUTOR ŞI ALTE LEGI PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ. SUNTEŢI PASIBIL DE PLATA DAUNELOR CĂTRE CLEVERCODE ŞI LICENŢIATORI, ŞI PUTEŢI FI SUPUS AMENZILOR PENALE.

SOFTWARE-UL OBŢINUT DE LA TERŢI CARE NU AU FOST AUTORIZAŢI SAU NU LI S-A PERMIS DE CĂTRE CLEVERCODE, DIRECT SAU INDIRECT, SĂ FURNIZEZE ACEST SOFTWARE ESTE POSIBIL SĂ FI FOST PUS LA DISPOZIŢIE PRIN VIOLAREA DREPTURILOR CLEVERCODE. ÎN ACEST CAZ, CLEVERCODE NU ESTE OBLIGAT SĂ EMITĂ UN COD DE ACTIVARE SAU SĂ VĂ PERMITĂ ÎN VREUN FEL INSTALAREA SAU FOLOSIREA SOFTWAREULUI.

1. DEFINIŢII

1.1 „Acces" înseamnă folosirea sau obţinerea de beneficii de pe urma folosirii funcţionalităţii Software-ului.

1.2 „Materiale Clevercode” este termenul colectiv pentru Software, Documentaţia Utilizatorului, şi Materialele Excluse.

1.3 „Calculator/Server” înseamnă un singur dispozitiv electronic cu o unitate de procesare centrală (UPC) sau mai multe care acceptă informaţiile în formă digitală sau similară şi manipulează informaţiile pentru un rezultat specific pe baza unei secvenţe de instrucţiuni.

1.4 „Materiale Excluse” înseamnă orice programe, module, componente, sau funcţionalitate, dacă există, care pot fi incluse pe mediile sau alte materiale livrate dvs. care nu se încadrează în Parametrii de Licenţă aşa cum sunt descrişi în Documentaţia Utilizatorului, sau pentru care nu aţi plătit comisioanele aplicabile.

1.5 „A instala” înseamnă a plasa o copie a Software-ului pe un hard disk sau alt mediu de stocare prin orice mijloace (inclusiv, dar nelimitându-se la folosirea unei aplicaţii utilitare de instalare care însoţeşte Software-ul.

1.6 „Parametri de Licenţă” înseamnă definiţia şi limitarea ariei aplicabile a licenţei din Secţiunea 2.2 a acesteia.

1.7 „Numărul Permis” înseamnă un număr relevant pentru Parametrii de Licenţă aplicabili pe care Clevercode îi poate specifica în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă. Numărul Permis este unu (1) dacă nu se prevede altfel în această Documentaţie a Utilizatorului.

1.8 „Software” înseamnă programul de calculator/server în care prezentul Contract este incorporat sau care este livrat preambalat cu prezentul Contract. Dacă programele vă sunt livrate ca parte a unui pachet legat, suită, sau serie, termenul Software va include toate programele livrate dvs. ca parte a acelui pachet legat, suită sau serie şi descrise în Documentaţia Utilizatorului.

1.9 „Teritoriu” înseamnă ţara în care achiziţionaţi Software-ul, dacă nu 1. Achiziţionaţi Software-ul într-o ţară membră a Uniunii Europene sau a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, caz în care „Teritoriu” înseamnă toate ţările Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; sau 2. în alt fel specificat în Documentaţia Utilizatorului.

1.10 „Dezinstalare” înseamnă distrugere sau îndepărtare.

1.11 „Documentaţia utilizatorului” înseamnă materialele explicative imprimate sau electronice pe care Clevercode sau distribuitorul său autorizat le include sau le livrează într-un pachet cu Software-ul sau vi le trimite pe o factură, prin e-mail, fax, sau în alt mod atunci când achiziţionaţi sau instalaţi Software-ul sau ulterior, inclusiv, dar nelimitându-se la, specificaţii licenţă, cod de activare, fişiere licenţă, instrucţiuni privind modul de folosire a Software-ului, şi/sau specificaţii tehnice.

1.12 „Dvs.” înseamnă dvs. personal (adică, persoana care citeşte şi este rugată să accepte prezentul Contract) dacă achiziţionaţi Software-ul pentru dvs. personal, sau compania sau altă persoană juridică pentru care achiziţionaţi Software-ul (dar nu afiliaţii, sucursalele sau alte persoane juridice legate ale unei asemenea companii sau persoane juridice).

2. LICENŢA SOFTWARE

2.1 Acordarea licenţei Clevercode vă acordă o licenţă fără drept de sublicenţiere, neexclusivă, netransferabilă, limitată pentru instalarea şi folosirea copiilor codificate procesabile pe calculator/server ale Software-ului şi ale Documentaţiei Utilizatorului din Teritoriul Dvs., în conformitate cu Documentaţia Utilizatorului aplicabilă şi în limita Parametrilor de Licenţă. Puteţi Accesa interfeţele de programare ale aplicaţiei care pot fi incluse cu sau în Software sau în alt mod disponibile de la Clevercode pentru folosirea cu Software-ul ("API") pentru dezvoltarea programelor, modulelor, componentelor sau a funcţionalităţii care:

1. Sunt compatibile cu şi sunt folosite şi/sau interfaţate cu Software-ul şi

2. Contribuie cu funcţionalitate mărită şi îmbunătăţiri la Software („Module API”) cu condiţia că puteţi Instala şi Accesa astfel de Module API doar pe Computerele unde este de asemenea instalată o copie licenţiată a Software-ului şi cu condiţia ca o astfel de Instalare şi Acces să fie doar referitor la Instalarea şi Accesul dvs. la Software şi doar pentru nevoile activităţii dvs. Nu aveţi voie să redistribuiţi integral sau parţial Modulul API. Acordarea licenţei de către Clevercode (şi, cu această licenţă, dreptul de a Instala şi folosi Software-ul şi Documentaţia Utilizatorului) este condiţionată de respectarea în mod continuu de către Dvs. a tuturor limitărilor, restricţiilor şi altor termeni ai licenţei din prezentul Contract. Dacă încălcaţi oricare dintre aceste limitări, restricţii sau alţi termeni, acordarea licenţei se va încheia automat şi imediat. Descrierile referitoare la licenţă din prezenta Secţiune 2 (Licenţa Software) defineşte limita drepturilor pe care Clevercode vi le acordă. Orice folosire a Software-ului sau a Documentaţiei Utilizatorului în afara ariei de aplicare a licenţei sau în alt mod fără a fi în conformitate cu prezentul Contract constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Clevercode precum şi o încălcare materială a prezentului Contract. Nici o licenţă nu este acordată sub termenii prezentului Contract pentru Materialele Excluse (dacă există). Nici o licenţă nu este acordată sub termenii prezentului Contract dacă nu aţi achiziţionat legal Software-ul de la Clevercode sau de la o terţă parte căreia i s-a permis sau a fost autorizată de către Clevercode fie direct fie indirect să furnizeze Software-ul.

2.2 Parametri de Licenţă. Acordarea licenţei de către Clevercode este supusă unuia sau mai multor Parametri de Licenţă definiţi în această Secţiune 2.2 (Parametri de Licenţă) aşa cum se specifică în Documentaţia Utilizatorului. Dacă Clevercode nu specifică expres sau nu convine altfel în Documentaţia Utilizatorului, întregul Software va fi guvernat exclusiv de licenţa pentru Versiunile de sine stătătoare (Individuale) stabilite în secţiunea 2.2.1 (Versiunea de sine stătătoare (Individuală)).

2.2.1 Versiunea de sine stătătoare (Individuală). Dacă Clevercode identifică Software-ul ca „Versiune de sine stătătoare” sau "Versiune Individuală” sau dacă Documentaţia Utilizatorului nu identifică Software-ul prin nici una dintre denumirile versiunilor stabilite în Secţiunile de la 2.2.2 (Multiseat de sine stătătoare) la 2.2.6 (Versiune de Evaluare), puteţi Instala şi Accesa o (1) copie a Software-ului pe un (1) calculator/server individual, exclusiv pentru nevoile activităţii Dvs. Nu trebuie să permiteţi ca Software-ul să fie accesat, operat, sau vizualizat, instalat sau descărcat pe alte computere printr-o conexiune în reţea. Cu excepţia permisiunii explicite a Clevercode, nu puteţi Instala sau Accesa Software-ul decât pe un (1) singur calculator/server în acelaşi timp.

2.2.2 Versiunea Multiseat de sine stătătoare. Dacă Clevercode identifică Software-ul ca o „Versiune Multiseat de sine stătătoare”, puteţi Instala şi Accesa Numărul permis de copii ale Software-ului pe Numărul Permis de Computere individuale, exclusiv pentru nevoile interne ale activităţii Dvs. Nu trebuie să permiteţi ca Software-ul să fie accesat, operat, sau vizualizat, instalat sau descărcat pe alte computere printr-o conexiune în reţea. Cu excepţia permisiunii explicite a Clevercode, nu puteţi Instala sau Accesa Software-ul decât pe Numărul Permis de Computere în acelaşi timp.

2.2.3 Versiunea de Reţea. Dacă Clevercode identifică Software-ul ca „Versiune de Reţea” în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă, Dvs. puteţi Instala şi Accesa o (1) copie a Software-ului de pe serverul/computerul Dvs., pentru nevoile interne ale activităţii Dvs., folosind o unealtă Manager pentru Licenţă Clevercode (dacă există). Software-ul poate fi Instalat pe sau Accesat de către alte Computere, sau pe un Calculator/Server individual, ca instalare cu utilizatori multipli, atâta timp cât numărul maxim de utilizatori concurenţi nu depăşeşte Numărul Permis.

2.2.4 Versiunea Instituţională Educativă. Dacă Clevercode identifică Software-ul ca „Versiune Instituţională Educativă” în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă, Dvs. puteţi Instala şi Accesa o (1) copie a Software-ului de până la Numărul Permis de Computere, doar în scopuri educative (aşa cum se specifică în continuare în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă) şi nu în alt scop. Fără limitarea celor de mai sus, Versiunile Instituţionale Educative ale Software-ului nu pot fi folosite pentru pregătire comercială, profesională, comercială sau în scopul obţinerii de profit. În plus, limitările funcţionale se aplică, aşa cum se stabileşte în Secţiunea 6 (Avertismente).

2.2.5 Versiunea Student şi Ediţia pentru Educaţie Personală. Dacă Clevercode identifică Software-ul ca „Versiune Student” sau „Ediţie pentru Educaţie Personală” în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă, puteţi Instala şi Accesa o singură copie a Software-ului pe până la Numărul Permis de Computere, doar în scopuri educative, şi nu în alt scop. Dacă nu este altfel prevăzut de către Clevercode în Documentaţia Utilizatorului, Versiunile Student şi Ediţiile pentru Educaţie Personală ale Software-ului pot fi folosite pentru o perioadă de un (1) an de la data primei Instalări a Software-ului. Fără limitarea celor de mai sus, Versiunile Student şi Ediţiile pentru Educaţie Personală ale Software-ului nu pot fi folosite în scopuri comerciale, profesionale sau pentru obţinerea de profituri şi limitările funcţionale se aplică, aşa cum este stabilit în Secţiunea 6 (Avertismente). În plus, Versiunile Student pot fi folosite doar de către membrii personalului facultăţilor, studenţilor în instituţii educaţionale calificate. În sensul prezentei Secţiuni, un student înseamnă un student care este, în momentul Instalării Versiunii Student, înscris la o instituţie educaţională recunoscută pentru (i) trei (3) ore de credit sau mai multe în cadrul unui program educaţional care acordă o diplomă; sau (ii) un program de calificare de nouă sau mai multe luni. La cererea Clevercode, sunteţi de acord să furnizaţi dovezi privind această înscriere.

2.2.6 Versiunea de Evaluare. Dacă Clevercode identifică Software-ul ca versiune demonstrativă, de evaluare, de încercare, "interzisă vânzării” („NFS”) sau „ interzisă revânzării” („NFR”) („Versiune de Evaluare”) în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă, puteţi Instala şi Accesa o copie a Software-ului doar în scopul evaluării şi demonstraţiei. Fără limitarea celor de mai sus, nu-l puteţi folosi pentru analiză competitivă, sau în scopuri comerciale, profesionale sau pentru obţinerea de profit. Versiunea de Evaluare poate fi Instalată doar pentru o perioadă de evaluare de treizeci (30) zile, dacă nu se specifică altfel în scris de către Clevercode. În plus, limitările funcţionale se aplică, aşa cum se stabileşte în Secţiunea 6 (Avertismente).

2.2.7 Termenul Licenţei. Sub incidenţa termenilor şi condiţiilor prezentului Contract, licenţa de folosire a Software-ului este permanentă, dacă Software-ul nu se califica drept Versiune de Evaluare, Versiune Student , Ediţie pentru Educaţie Personală sau este desemnată ca licenţă cu termen fix, licenţă cu durată limitată sau licenţă închiriată. În astfel de cazuri, termenul licenţei va fi termenul identificat de Clevercode în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă („Termenul Desemnat”) sau termenul pentru care aţi plătit, care dintre cele două este mai mic. Dacă Clevercode identifică Software-ul ca licenţiat pentru un termen fix, durată limitată sau închiriere şi nu specifică un termen, atunci Termenul Desemnat va expira la nouăzeci (90) zile după data la care Instalaţi prima dată Software-ul. Folosirea Software-ului dincolo de termenul de licenţă aplicabilă, sau orice încercare de anulare a funcţiei de dezactivare cronometrată din Software este o folosire neautorizată şi constituie o încălcare materială a prezentului Contract şi o violare a legii drepturilor de proprietate intelectuală.

2.3 Îmbunătăţiri. Dacă Clevercode etichetează Software-ul în Documentaţia Utilizatorului ca o („Versiune Nouă”) îmbunătăţită sau adusă la zi a software-ului anterior licenţiat dvs. („Versiunea Anterioară”), dreptul de licenţă pentru Versiunea Anterioară se încheie la o sută douăzeci de zile (120) după Instalarea Noii Versiuni. În termenul acestei perioade de o sută douăzeci de zile (120) de la Instalarea Noii Versiuni: Trebuie să încetaţi orice folosire a Versiunii Anterioare şi să Dezinstalaţi toate copiile Versiunii Anterioare; şi să distrugeţi toate Materialele Clevercode referitoare la Versiunea Anterioară sau, la cererea Clevercode, să returnaţi toate aceste Materiale Clevercode referitoare la Versiunea Anterioară la Clevercode sau la compania de la care au fost achiziţionate. Clevercode îşi rezervă dreptul de a vă cere dovezi satisfăcătoare că toate copiile Versiunii Anterioare au fost Dezinstalate şi toate Materialele Clevercode referitoare la Versiunea Anterioară au fost distruse sau returnate. Dacă aţi achiziţionat un Abonament Clevercode, puteţi avea drepturi suplimentare sub Contractul de Abonament Clevercode şi obligaţiile din această Secţiune este posibil să nu se aplice în cazul Dvs. pe durata termenului Contractului de Abonament Clevercode.

2.4 Crossgrade. Dacă Clevercode etichetează Software-ul din Documentaţia Utilizatorului ca un crossgrade („Crossgrade”) al software-ului anterior licenţiat Dvs. (de asemenea, o „Versiune Anterioară”), acordarea licenţei cu privire la Versiunea Anterioară se încheie la şaizeci (60) zile (sau o astfel de perioadă desemnată de Clevercode în Documentaţia Utilizatorului) („Perioada Crossgrade”) după Instalarea Crossgrade-ului. În Perioada Crossgrade:

1. Trebuie să încetaţi orice folosire a Versiunii Anterioare şi să Dezinstalaţi toate copiile Versiunii Anterioare;

2. Să distrugeţi toate Materialele Clevercode referitoare la Versiunea Anterioară sau, la cererea Clevercode, să returnaţi toate aceste Materiale Clevercode referitoare la Versiunea Anterioară la Clevercode sau la compania de la care au fost achiziţionate. Clevercode îşi rezervă dreptul de a vă cere dovezi satisfăcătoare că toate copiile Versiunii Anterioare au fost Dezinstalate şi toate Materialele Clevercode referitoare la Versiunea Anterioară au fost distruse sau returnate.

2.5 Software suplimentar. Clevercode sau o terţă parte autorizată sau căreia i se permite de către Clevercode referitor la Software-ul licenţiat Dvs. să furnizeze prin prezentul software suplimentar care completează sau extinde Software-ul şi care nu este o Versiune Nouă sau un Crossgrade. Astfel de software suplimentar va fi supus termenilor şi condiţiilor prezentului Contract cu excepţia Secţiunii 5.1 (Garanţie Limită), dacă nu este altfel specificat în momentul livrării de către Clevercode sau un astfel de terţ.

2.6 Componente Software. Software-ul vă este licenţiat ca produs unic şi componentele sale nu pot fi separate pentru Instalare, Acces sau distribuire pe mai mult de un (1) Calculator/Server dacă Clevercode nu permite expres acest lucru în Documentaţia Utilizatorului aplicabilă.

2.7 Încetare. La încetarea acordării licenţei sau a prezentului Contract,

1. trebuie sã încetaţi orice folosire a Versiunii Anterioare şi sã Dezinstalaţi toate copiile Software-ului;

2. sã distrugeţi toate Materialele Clevercode sau, la cererea Clevercode, sã returnaţi toate aceste Materiale Clevercode la Clevercode sau la compania de la care au fost achiziţionate. Clevercode îşi rezervă dreptul de a vă cere dovezi satisfăcătoare că toate copiile Software-ului au fost Dezinstalate şi toate Materialele Clevercode au fost distruse sau returnate.

3. ACŢIUNI PERMISE ŞI INTERZISE

3.1 Acţiuni permise.

3.1.1 Copia de rezervă.

a. Rezerva pentru toate versiunile cu excepţia versiunilor de reţea. Cu privire la orice versiune a Software-ului cu excepţia Versiunii de Reţea, puteţi face o (1) copie de rezervă a Software-ului exclusiv în scopuri de rezervă în eventualitatea în care copia Dvs. primară a Software-ului devine nefuncţională. Puteţi Instala şi Accesa o astfel de copie de rezervă a Software-ului doar în eventualitatea în care copia primară a Software-ului devine nefuncţională şi Dvs. nu puteţi în alt mod să Accesaţi Software-ul.

b. Rezerva pentru Versiunile de Reţea. Dacă aţi achiziţionat o Versiune de Reţea, puteţi Instala o (1) copie de rezervă a Software-ului pe un alt Calculator/Server server exclusiv în scopuri de rezervă în eventualitatea în care Computerul/Serverul primar pe care Software-ul este Instalat devine nefuncţional. Puteţi Accesa o astfel de copie de rezervă a Software-ului în eventualitatea şi atâta timp cât Computerul/Serverul primar pe care Software-ul este instalat devine nefuncţional şi nu puteţi în alt mod să Accesaţi Software-ul.

c. Fără Rezervă pentru Documentaţia Utilizatorului. Cu excepţia permisiunii exprese sub Secţiunea 2.2 (Parametri de Licenţă):

1. Dacă Documentaţia Utilizatorului este în forma imprimată, nu poate fi copiată;

2. Dacă Documentaţia Utilizatorului este în forma electronică, nu poate fi duplicată electronic.

3.1.2 Folosirea în afara locaţiei de lucru obişnuite.

1. Pentru Versiunile de sine stătătoare (Individuală) şi Multiseat de sine stătătoare. Dacă aţi achiziţionat o Versiune de sine stătătoare (Individuală) sau Multiseat de sine stătătoare, pentru fiecare Număr Permis de copii ale Software-ului, puteţi Instala şi Accesa, exclusiv în cadrul Teritoriului Dvs., o (1) copie suplimentară a Software-ului pe un al doilea Calculator/Server cu condiţia ca:

- Un asemenea al doilea Calculator/Server să fie în proprietatea sau închiriat de către Dvs. (nu de o altă persoană, cum ar fi angajatul Dvs., dacă există);

- Un asemenea al doilea Calculator/Server este fie un Calculator/Server portabil sau un Calculator/Server fără server departe de locaţia Dvs. de lucru obişnuită;

- Copia suplimentară a Software-ului este Accesată exclusiv pentru a vă permite (sau angajatului Dvs., dacă există) să vă efectuaţi activitatea în timp ce sunteţi departe de locaţia Dvs. de lucru obişnuită

- Copia originală şi suplimentară a Software-ului sunt folosite doar de aceeaşi persoană, şi doar una (1) dintre copiile Software-ului este accesată în acelaşi timp; şi Ambele copii ale Software-ului sunt Instalate şi Accesate exclusiv cu dispozitivul de protecţie a copiei (dacă există) furnizat cu Software-ul.

2. Accesul VPN pentru Versiunile de Reţea. Dacă aţi achiziţionat o Versiune de Reţea, puteţi Accesa Software-ul exclusiv în cadrul Teritoriului Dvs. printr-o Reţea Virtuală Privată („VPN”) cu condiţia ca:

- Software-ul este Accesat exclusiv prin VPN pentru a vă permite (sau angajatului Dvs., dacă există) să vă efectuaţi activitatea în timp ce sunteţi departe de locaţia Dvs. de lucru obişnuită;

- Numărul maxim de utilizatori concomitenţi nu depăşeşte Numărul Permis; - Toate copiile Software-ului sunt Instalate şi Accesate exclusiv cu dispozitivul de protecţie a copiei (dacă există) furnizat cu Software-ul; şi

- Conexiunea VPN este sigură şi respectă mecanismele de încriptare şi protecţie standard ale industriei curente.

Nimic din această Secţiune 3.1.2 (Folosirea în afara locaţiei de lucru obişnuite) nu vă permite Dvs. (sau angajatului(lor) Dvs., dacă există) să Accesaţi Software-ul în afara Teritoriului.

3.2 Acţiuni interzise. Clevercode nu permite nici una dintre acţiunile următoare şi Dvs. recunoaşteţi că astfel de acţiuni vor fi interzise:

3.2.1 Folosirea. Nu puteţi (şi nu puteţi permite unui terţ să) Instala, Accesa, sau copia în vreun fel sau folosi Materialele Clevercode cu excepţia autorizării exprese prin prezentul Contract.

3.2.2 Inginerie inversă. Nu puteţi (şi nu puteţi permite unui terţ să) efectuaţi ingineria inversă, desfaceţi, sau dezasamblaţi Software-ul sau Materialele Excluse (dacă este cazul).

3.2.3 Transferuri. Nu puteţi distribui, închiria, vinde, sublicenţia, sau transfera în alt mod Materialele Clevercode integral sau parţial, sau vreunul din drepturile acordate în acest Contract, vreuneia dintre persoanele fizice sau juridice fără consimţământul în scris al Clevercode.

3.2.4 Găzduirea sau folosirea de către o terţă parte. Nu puteţi Instala sau Accesa, sau permite Instalarea sau Accesarea Materialelor Clevercode pe Internet, inclusiv, dar nelimitându-se la, folosirea în legătură cu o găzduire Web, utilizarea partajată a reclamelor, biroul de service, sau un serviciu similar, sau să puneţi la dispoziţie Materialele Clevercode terţilor prin intermediul Internetului de pe sistemul Dvs. calculator/server sau în alt mod. Cele de mai sus nu interzic Accesul VPN al Versiunii de Reţea în conformitate cu termenii secţiunii 3.1.2 (2) (Accesul VPN pentru Versiunile de Reţea).

3.2.5 Notificări. Nu puteţi îndepărta, modifica, sau ascunde vederii notificările, etichetele, sau semnele de la sau privitor la Materialele Clevercode.

3.2.6 Modificări. Nu puteţi modifica, traduce, adapta, aranja sau crea cărţi derivate de la Materialele Clevercode în nici un scop.

3.2.7 Sustragere. 1. Nu puteţi utiliza nici un echipament, dispozitiv, software, sau alte mijloace desemnate a sustrage sau îndepărta orice formă de protecţie a copierii folosită de Clevercode referitor la Software, sau să folosiţi Software-ul împreună cu orice alt cod de autorizare, număr serial, sau alt dispozitiv de protecţie a copierii care nu este furnizat de către Clevercode direct sau printr-un distribuitor autorizat. În cazul unei Versiuni de Reţea nu puteţi folosi nici un echipament, dispozitiv, software sau alte mijloace create pentru a sustrage sau îndepărta Managerul de Licenţă Clevercode (dacă există).

2. Nu puteţi folosi nici un echipament, dispozitiv, software sau alte mijloace create pentru a sustrage sau îndepărta orice restricţii de folosire, sau de a permite funcţionalitatea dezactivată de Clevercode referitor la Materialele Excluse. Nu puteţi ocoli sau şterge nici o limită de funcţionalitate sau tehnică a Materialelor Clevercode care împiedică sau inhibă copierea sau folosirea neautorizată a Materialelor Excluse.

3.2.8 Folosirea în afara Teritoriului. Nu puteţi Accesa Software-ul sau Documentaţia Utilizatorului în afara Teritoriului.

3.2.9 Excepţii de la Interdicţii. Interdicţiile din Secţiunea 3.2 (Acţiuni Interzise) se vor aplica măsurii în care legea aplicabilă (inclusiv legile care implementează Directiva CE 91/250 privind protecţia legală a programelor de calculator/server) permite aplicarea unei astfel de interdicţii. Veţi purta sarcina probei în demonstrarea că legea aplicabilă nu permite aplicarea unei astfel de interdicţii.

4. TOATE DREPTURILE REZERVATE Clevercode şi licenţiatorii săi reţin titlu şi proprietatea Materialelor Clevercode şi toate copiile lor, şi toate celelalte drepturi şi interese , inclusiv, dar nelimitându-se la, brevete, drepturi de autor, mărci, secrete comerciale, şi alte drepturi de proprietate intelectuală, în şi la Materialele Clevercode şi orice copii ale lor. Aveţi doar drepturi limitate cu privire la Materialele Clevercode stabilite expres în prezentul Contract şi nu aveţi alte drepturi, implicite sau de alt fel. Structura, organizarea şi codul Materialelor Clevercode sunt secrete comerciale valoroase ale Clevercode şi a licenţiatorilor săi şi Dvs. veţi păstra confidenţiale astfel de secrete comerciale. Software-ul şi Documentaţia Utilizatorului sunt licenţiate, nu vândute.

5. GARANŢIE LIMITATĂ ŞI RENUNŢĂRI

5.1 Garanţie limitată. Clevercode garantează că, de la data la care Software-ul vă este livrat şi timp de nouăzeci (90) zile ("Perioada de Garanţie"), Software-ul va oferi trăsăturile şi funcţiile descrise în general în Documentaţia Utilizatorului şi că mediile pe care Software-ul este furnizat, dacă există, vor fi lipsite de defecte la materiale şi manoperă. Întreaga răspundere a Clevercode şi despăgubirea Dvs. exclusivă în timpul Perioadei de Garanţie aşa cum prevede Secţiunea 5.1 (Garanţie Limitată) va fi, la alegerea Clevercode, de a încerca să corecteze sau să remedieze erorile, de a înlocui mediile defecte pe care Software-ul este furnizat, dacă există, sau să returneze comisioanele de licenţă, dacă există, plătite de către Dvs. şi de a înceta prezentul Contractul. O astfel de returnare este posibilă în timpul Perioadei de Garanţie a mediilor defecte, dacă există, şi a Materialelor Clevercode conexe, cu o copie a chitanţei Dvs. prezentată biroului Clevercode local sau companiei de la care aţi achiziţionat Materialele Clevercode.

5.2 Renunţare. CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR LIMITATE EXPRESE PREVĂZUTE ÎN SECŢIUNEA 5.1 (GARANŢIE LIMITATĂ) A PREZENTULUI, CLEVERCODE ŞI LICENŢIATORII SĂI FAC ŞI DVS. NU PRIMIŢI NICIO GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ CU PRIVIRE LA MATERIALELE CLEVERCODE. ORICE DECLARAŢII SAU AFIRMAŢII CU PRIVIRE LA SOFTWARE ŞI FUNCŢIONALITATEA SA DIN DOCUMENTAŢIA UTILIZATORULUI SAU ALTE COMUNICĂRI CU DVS. CONSTITUIE INFORMAŢII TEHNICE ŞI NU O GARANŢIE SAU GAJ EXPRES. ÎN PLUS, CLEVERCODE ŞI LICENŢIATORII SĂI RENUNŢĂ ÎN MOD SPECIFIC LA ORICE ALTE GARANŢII CARE INCLUD, FĂRĂ LIMITĂ, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP, ŞI NECONTRAFACERE. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, CLEVERCODE NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI.

6. AVERTISMENTE.

6.1 Limitări de funcţionalitate. SOFTWARE-UL CU DESIGN ASISTAT DE COMPUTER ŞI CELELALTE SOFTWARE-URI TEHNICE SUNT UNELTE CREATE SPRE A FI FOLOSITE DOAR DE CĂTRE PROFESIONIŞTI PREGĂTIŢI. ELE NU SUNT SUBSTITUTE ALE JUDECĂŢII DVS. PROFESIONALE SAU TESTĂRII INDEPENDENTE. SOFTWARE-UL CU DESIGN ASISTAT DE COMPUTER ŞI CELELALTE SOFTWARE-URI TEHNICE SUNT MENITE A ASISTA CREAREA PRODUSULUI ŞI NU SUNT SUBSTITUTE PENTRU ANALIZA INDEPENDENTĂ A DESIGNULUI, ESTIMAREA, SAU TESTAREA PRESIUNII, SIGURANŢEI ŞI UTILITĂŢII PRODUSULUI. DATORITĂ MARII VARIETĂŢI A APLICAŢIILOR POTENŢIALE PENTRU SOFTWARE, SOFTWARE-UL NU A FOST TESTAT ÎN TOATE SITUAŢIILE SUB CARE POATE FI FOLOSIT. CLEVERCODE NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN NICI UN FEL PENTRU REZULTATELE OBŢINUTE PRIN FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI. PERSOANELE CARE FOLOSESC SOFTWARE-UL SUNT RESPONSABILE DE SUPRAVEGHEREA, MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL SOFTWAREULUI. RESPONSABILITATEA ACEASTA INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, DETERMINAREA UTILIZĂRILOR CORESPUNZĂTOARE PENTRU SOFTWARE ŞI SELECTAREA SOFTWARE-ULUI ŞI ALTOR PROGRAME PENTRU OBŢINEREA REZULTATELOR URMĂRITE. PERSOANELE CARE FOLOSESC ACEST SOFTWARE SUNT DE ASEMENEA RESPONSABILE DE STABILIREA CARACTERULUI ADECVAT AL PROCEDURILOR INDEPENDENTE PENTRU TESTAREA GRADULUI DE ÎNCREDERE ŞI PRECIZIEI ORICĂRUI REZULTAT AL PROGRAMULUI, INCLUSIV TOATE ELEMENTELE CREATE PRIN FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI.

6.2 Codul de activare solicitat.

A. INSTALAREA, ACCESUL ŞI UTILIZAREA CONTINUĂ A SOFTWARE-ULUI POATE NECESITA UN COD DE ACTIVARE. ÎNREGISTRAREA ESTE NECESARĂ ÎNAINTE DE EMITEREA UNUI COD DE ACTIVARE DE CĂTRE CLEVERCODE. SUNTEŢI DE ACORD CU FAPTUL CĂ CLEVERCODE POATE FOLOSI DATELE ŞI INFORMAŢIILE FURNIZATE DE DVS., UN REVÂNZĂTOR DE SOFTWARE, SAU ORICE ALTĂ TERŢĂ PARTE CARE ACŢIONEAZĂ ÎN NUMELE DVS. REFERITOR LA ACHIZIŢIA DE CĂTRE DVS. A LICENŢEI SOFTWARE PENTRU ÎNREGISTRAREA SOFTWARE-ULUI. SUNTEŢI DE ACORD SĂ FURNIZAŢI CLEVERCODE, ORICĂRUI REVÂNZĂTOR DE SOFTWARE, SAU ORICĂREI ALTE TERŢE PĂRŢI CARE ACŢIONEAZĂ ÎN NUMELE DVS. INFORMAŢII PRECISE ŞI CURENTE PENTRU ÎNREGISTRARE SOLICITATE DE CĂTRE CLEVERCODE, ŞI MAI SUNTEŢI DE ACORD SĂ MENŢINEŢI ŞI SĂ ADUCEŢI LA ZI INFORMAŢIILE DE ÎNREGISTRARE PRIN PROCESELE DE ÎNREGISTRARE A DATELOR CLIENŢILOR CARE POT FI FURNIZATE DE CĂTRE CLEVERCODE.

CONSIMŢIŢI LA FOLOSIREA DE CĂTRE CLEVERCODE A INFORMAŢIILOR PERSONALE FURNIZATE LA ÎNREGISTRARE, SAU ADUSE LA ZI ULTERIOR, LA EMITEREA CODURILOR DE ACTIVARE, LA GESTIONAREA RELAŢIEI CLEVERCODE CU DVS. (INCLUSIV AUTOMATIZAREA EMITERII CODURILOR DE ACTIVARE PENTRU ACHIZIŢII ULTERIOARE), LA VALIDAREA DREPTULUI ŞI UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI ŞI LA FOLOSIREA ÎN ALT MOD ŞI DIVULGAREA UNOR ASTFEL DE INFORMAŢII PERSONALE ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE APLICABILĂ A SA (ADUSĂ LA ZI PERIODIC), CARE ESTE DISPONIBILĂ PE SITE-UL CLEVERCODE SAU LA CERERE.

B. MECANISMELE DE SECURITATE A ACTIVĂRII POT DEZACTIVA SOFTWARE-UL DACĂ ÎNCERCAŢI SĂ ÎL TRANSFERAŢI ÎN ALT COMPUTER, DACĂ MODIFICAŢI MECANISMELE DE SETARE A DATEI DE PE COMPUTERUL DVS., DACĂ FOLOSIŢI SOFTWARE-UL MAI MULT DE PERIOADA DE EVALUARE APLICABILĂ SAU TERMENUL LIMITAT, SAU DACĂ ÎNTREPRINDEŢI ANUMITE ACŢIUNI CARE POT COMPENSA MODUL DE SECURITATE. MAI MULTE INFORMAŢII SUNT INCLUSE ÎN DOCUMENTAŢIA UTILIZATORULUI APLICABILĂ SAU DISPONIBILE DE LA CLEVERCODE LA CERERE.

6.3 Versiunile Instituţionale Educative, Student şi Ediţiile pentru Educaţie Personală. PRODUSUL DE LUCRU ŞI ORICE ALTE DATE CREATE CU VERSIUNILE INSTITUŢIONALE EDUCATIVE, VERSIUNILE STUDENT ŞI EDIŢIILE DE EDUCAŢIE PERSONALĂ ALE SOFTWARE-ULUI CONŢIN ANUMITE NOTIFICĂRI ŞI LIMITĂRI CARE FAC DATELE INUTILIZABILE ÎN AFARA ZONEI DE UTILIZARE EDUCAŢIONALE. DACĂ COMBINAŢI SAU LEGAŢI DATELE CREATE CU VERSIUNILE INSTITUŢIONALE EDUCATIVE, VERSIUNILE STUDENT, SAU EDIŢIILE DE EDUCAŢIE PERSONALĂ ALE SOFTWARE-ULUI CU DATE ALTFEL CREATE, ATUNCI ASTFEL DE ALTE DATE POT FI DE ASEMENEA AFECTATE DE CĂTRE ACESTE NOTIFICĂRI SAU LIMITĂRI. CLEVERCODE NU VA AVEA NICI O RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE DE VREUN FEL DACĂ COMBINAŢI SAU LEGAŢI DATELE CREATE CU VERSIUNILE INSTITUŢIONALE EDUCATIVE, VERSIUNILE STUDENT, SAU EDIŢIILE DE EDUCAŢIE PERSONALĂ ALE SOFTWARE-ULUI CU DATE ALTFEL CREATE.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ÎN NICIUN CAZ NU VA FI RĂSPUNZĂTOR CLEVERCODE SAU LICENŢIATORII SĂI PENTRU DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECVENŢIALE; PIERDEREA  PROFITURILOR, VENITURILOR, SAU DATELOR; ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, SAU COSTUL ACOPERIRII. ÎN PLUS, ÎN NICIUN CAZ NU VA DEPĂŞI RĂSPUNDEREA CLEVERCODE SAU A LICENŢIATORILOR LOR PENTRU NICIO DAUNĂ CARE REIESE DIN SAU REFERITOR LA SOFTWARE, DOCUMENTAŢIA UTILIZATORULUI, SAU PREZENTUL CONTRACT, SUMA PLĂTITĂ SAU PLĂTIBILĂ DE CĂTRE DVS. PENTRU SOFTWARE-UL RESPONSABIL DIRECT DE ACESTE DAUNE. LIMITĂRILE RĂSPUNDERII ÎN ACEASTĂ SECŢIUNE 7 SE VOR APLICA MĂSURII MAXIME PERMISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ORICĂROR DAUNE, ÎN ORICE MOD CREATE ŞI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII, FIE CĂ SUNT DERIVATE DIN CONTRACT, PREJUDICIU (INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA, NEGLIJENŢĂ) SAU ALT MOD, CHIAR DACĂ CLEVERCODE A FOST SFĂTUIT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ŞI INDIFERENT DACĂ DESPĂGUBIRILE LIMITATE DISPONIBILE MAI JOS NU ŞI-AU ÎNDEPLINIT SCOPUL ESENŢIAL. CLEVERCODE NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE DE VREUN FEL CARE SĂ REIESE DIN PIERDEREA SAU FURTUL SOFTWARE-ULUI SAU A MEDIILOR PE CARE SOFTWARE-UL VĂ ESTE FURNIZAT DVS. CLEVERCODE NU VA FI OBLIGAT SĂ ÎNLOCUIASCĂ UN SOFTWARE SAU MEDIILE SOFTWARE PIERDUTE SAU FURATE. SUNTEŢI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU PROTEJAREA SOFTWAREULUI ŞI A MEDIILOR PE CARE SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT ŞI PENTRU SPRIJINIREA ORICĂROR DATE.

8. GENERALITĂŢI

8.1. Nicio atribuire. Insolvenţă. Nu puteţi atribui prezentul Contract sau oricare dintre drepturile garantate sub el (fie prin achiziţie de acţiuni sau active, fuziune, schimbarea controlului, lege sau în alt mod) şi orice atribuire pretinsă de Dvs. va fi nulă. Contractul şi licenţele acordate prin prezentul vor înceta fără notificare suplimentară sau acţiune din partea Clevercode dacă ajungeţi la faliment sau insolvenţă, faceţi un aranjament cu creditorii Dvs., sau intraţi în lichidare.

8.2. Alegerea Legislaţiei. Prezentul Contract şi orice dispută care reiese din sau referitor la prezentul Contract vor fi guvernate de legile Statului Român, fără referire la conflictul principiilor legislative şi excluzând Convenţia ONU privind Contractele pentru Vânzarea Internaţională a Bunurilor.

8.3 Întregul Contract. Prezentul Contract şi Documentaţia Utilizatorului aplicabilă constituie întregul contract între noi şi înlocuieşte orice alte comunicări anterioare sau contemporane, acorduri, declaraţii, garanţii sau publicitate cu privire la Software şi Documentaţia Utilizatorului. Orice modificări ale prezentului Contract vor fi nule, dacă nu sunt făcute în scris şi semnate de un reprezentant autorizat al Clevercode.

8.4 Clauză specială. Dacă, şi în măsura în care orice prevedere a prezentului Contract este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă integral sau parţial sub legea aplicabilă, această prevedere sau o parte a sa va fi ineficientă cu privire la jurisdicţia în care este ilegală, nulă sau inaplicabilă în măsura legalităţii, nulităţii, sau inaplicabilităţii sale şi va fi considerată modificată în măsura necesară pentru a se conforma legii aplicabile pentru a da efectul maxim al intenţiei părţilor. Ilegalitatea, nulitatea sau inaplicabilitatea unei astfel de prevederi în jurisdicţia respectivă nu va afecta în niciun mod legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea unei astfel de prevederi în orice altă jurisdicţie , nici nu va afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi a prezentului Contract.

8.5 Fără renunţare. Nici un termen sau prevedere a prezentului nu va fi considerat a fi renunţare, şi nicio încălcare scuzată, dacă o asemenea renunţare nu este în scris semnată în numele părţilor împotriva căreia renunţarea este afirmată. Nicio renunţare (fie exprimată sau implicită) nu va constitui un consimţământ la, renunţare la, sau scuză de orice fel, diferită, sau încălcare ulterioară.

8.6 Audituri. Pentru a asigura respectarea prezentului Contract, sunteţi de acord ca, cu notificare rezonabilă, Clevercode sau reprezentantul autorizat al Clevercode va avea dreptul de a inspecta şi audita instalarea dvs., Accesul şi folosirea Materialelor Clevercode. Orice astfel de inspecţie sau audit va fi efectuată în timpul programului de lucru normal la sediul dvs. sau electronic, fie de către Clevercode sau de către reprezentanţii autorizaţi de Clevercode în acest scop. Dacă astfel de inspecţii sau audituri dezvăluie faptul că aţi Instalat, Accesat sau permis Accesul la Materialele Clevercode într-un mod care nu este permis sub acest Contract, atunci:

1. Sunteţi pasibil de plata oricăror comisioane neplătite pentru licenţă precum şi costurile rezonabile ale auditului;

2. Fără limitarea Secţiunii 2.1 (Acordarea Licenţei), şi dacă nu stipulează altfel în scris Clevercode, acordarea licenţei cu privire la Software se va încheia imediat. Orice informaţii obţinute de către Clevercode sau reprezentantul autorizat al Clevercode în timpul unei astfel de inspecţii şi audit vor fi folosite şi divulgate de către Clevercode doar în scopul unei astfel de inspecţii şi audit şi pentru aplicarea drepturilor Clevercode sub prezentul Contract şi legea aplicabilă, dacă nu sunt cerute alte modalităţi de folosire sau divulgare sub legea aplicabilă. Nimic din această Secţiune nu va fi considerat a limita vreun remediu legal sau echitabil disponibil Clevercode pentru încălcarea prezentului Contract sau a legii aplicabile.

8.7 Limba. Versiunea în limba română a prezentului Contract are caracter obligatoriu în caz de inconsecvenţe între versiunea română şi orice traducere.

8.8 Construcţie. Ambiguităţile din prezentul Contract nu vor fi interpretate împotriva celui care le-a redactat.

Numele si prenumele ________________________________________
Companie ________________________________________
Semnatura ________________________________________
Data ________________________________________

Descarca aici versiunea PDF.